Jak powstawał ogród botaniczny w niegoszczy

Pomysł na to aby na terenie gminy Mielno utworzyć arboretum lub ogród botaniczny powstał w świadomości fundatora Fundacji Regnum vegetabile w latach 90-tych XX wieku.

Od samego początku wiadomy był fakt, że jest to inwestycja nader kosztowna ale podnosząca prestiż gminy, powiatu i naszego regionu.

Pomysłodawca ogrodu zaprojektował ogród w sposób organiczny. Nieregularny kształt działki, warunki wodne i glebowe oraz rzeźba terenu były inspiracją do stworzenia organicznego ogrodu dwóch głównych kolekcji oraz trzech siedlisk. Zdecydowaną większość powierzchni ogrodu zajmuje kolekcja gatunków i odmian rodzimych dla Polski i Europy. Kolekcja gatunków typowych dla Azji i Ameryki Północnej stanowi uzupełnienie i uatrakcyjnienie ogrodu dla Zwiedzających.

Z uwagi na zróżnicowane warunki wodne w ogrodzie najwyższe partie ogrodu przeznaczono na gatunki rodzime znoszące okresowe susze oraz kolekcję narodową zimowitów uzupełniającą zbiór czarcich mioteł. Środkowe partie ogrodu przeznaczono na kolekcje roślin obcego pochodzenia i gatunki rodzime preferujące lekko wilgotne siedliska. Najniższy poziom ogrodu bywa zalewany w sezonie wegetacyjnym podczas intensywnych opadów oraz w okresie zimy. Tam posadzono gatunki rodzime preferujące takie stanowiska jak olsze czarna i szara, kosaćce syberyjskie i żółte.

irys Blue Butterfly

 

Wyjątkowym smaczkiem w ogrodzie jest kolekcja 54 historycznych odmian jabłoni, 8 odmian historycznych grusz, żywe altany i gabinety z drzew owocowych i leśnych oraz bogata kolekcja roślin jadalnych i użytkowych. W sezonie udostępniana jest kolekcja kaktusów i sukulentów twórcy ogrodu. W szklarni można skosztować starych odmian pomidorów (preferowane odmiany rosyjskie z końca XIX wieku, pewnie i Mikołaj II je jadał z rodziną).

Na początku 2016r. udało się pozyskać działkę rolną o powierzchni 2,04ha we wsi Niegoszcz w gminie Mielno i wtedy ruszył proces inwestycyjny. W pierwszym roku od pozyskania terenu prowadzone były obserwacje w zakresie warunków panujących na nim aby dobrać rośliny do siedliska a nie odwrotnie; co jest
częstym błędem.

Celem ogrodu w jego pierwotnym założeniu była prezentacja walorów przyrodniczych, ekologicznych, dekoracyjnych i użytkowych rodzimych gatunków i odmian drzew, krzewów, pnączy oraz roślin zielnych (bylin, cebulowych, bulwiastych, kłączowych).

Aby zrealizowanie przedsięwzięcia było możliwe w 2017r. należało przejść wiele procedur administracyjnych aby uzyskać niezbędne pozwolenia.

  1. 25. lipca 2017
    Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję znak sprawy DZP-WG.6510.3.2017.eb.2 – pozwolenie na utworzenie i prowadzenie ogrodu botanicznego.
  2. 30. sierpnia 2017
    Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie pozytywne zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaru NATURA 2000.
  3. 30. sierpnia 2017
    Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie pozytywne zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.
  4. 18. września 2017
    Katedra Ogrodnictwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – list intencyjny o współpracy
    naukowej.
  5. 18. września 2017
    Katedra Roślin Ozdobnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie -list intencyjny o współpracy
    naukowej.
  6. 19. września 2017
    Burmistrz Miasta Mielno wydał decyzję Nr 4/17 znak sprawy OŚGK.6220.9.2017.1 o uwarunkowaniach
    środowiskowych inwestycji.
  7. 25. września 2017
    Nadleśnictwo Karnieszewice zawarło z Fundacją Regnum vegetabile umowę o współpracy między ogrodami
    botanicznymi.
  8. 27. września 2017
    Burmistrz Miasta Mielno wydał decyzję znak sprawy GPN.6733.44.2017.1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
  9. 11. października 2017
    Starosta Koszaliński wydał decyzję nr BOŚ/ 917/2017 znak sprawy BOŚ.6740.939.2017.SR pozwolenie na budowę budynków ogrodu botanicznego.
  10. CDN.

Powyższe decyzje, zaświadczenia, listy intencyjne i umowa umożliwiły nam złożenie w dniu 16. Października 2017r. wniosku o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu nr RPZP.04.03.00-IZ.00-32-001/17 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.