Zapytanie ofertowe nr 12/OB/2021r z dnia 29 grudnia 2021r. na świadczenie usług i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania pt: EkoKapitał czyli bioróżnorodność wokół nas

Fundacja Regnum vegetabile zaprasza do składania ofert na świadczenie usług i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania pt: EkoKapitał czyli bioróżnorodność wokół nas.

Projekt będzie realizowany w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy i w jego okolicy w województwie zachodniopomorskim oraz w Ogrodzie w Zgorzałym i w jego okolicy w województwie pomorskim.

Poniższe zapytanie dotyczy wyceny usług i dostaw na realizację działań w Ogrodzie Botanicznym w Niegoszczy i w jego okolicy.

Warunki techniczne składania ofert

Zapytanie ofertowe składa się z trzech bloków kosztów:

Blok A
Część A1 dotyczy świadczenia usług związanych z kosztami przygotowania miejsc do produkcji filmów i przeprowadzenia warsztatów. Oferty mogą składać istniejące lub będące w organizacji przedsiębiorstwa. Okres realizacji marzec-padziernik 2022r.
Część A2 dotyczy kosztów usług audiowizualnych związanych z wytworzeniem i publikacją w mediach społecznościowych filmów. Oferty mogą składać istniejące lub będące w organizacji przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne (umowa o dzieło/umowa zlecenie). Praca oferenta nie może naruszać praw autorskich innych osób.

Lokalizacja nagrań po 15 odcinków województwo zachodniopomorskie i pomorskie
Odcinki nieparzyste z zachodniopomorskiego a parzyste z pomorskiego
Odcinki 1-6 nagrania planowane na maj 2022
Odcinki 7-12 nagrania planowane na czerwiec 2022
Odcinki 13-18 nagrania planowane na lipiec 2022
Odcinki 19-24 nagrania planowane na sierpień 2022
Odcinki 25-30 nagrania planowane na wrzesień 2022

Układ każdego odcinka

Plansze tytułowe zadanie pn „EkoKapitał czyli bioróżnorodność wokół nas” z logotypem WFOŚiGW w Szczecinie i informacją o dofinansowaniu zgodnie z zaleceniami ze strony internetowej, zadanie pn „EkoKapitał czyli bioróżnorodność wokół nas” z logotypem WFOŚiGW w Gdańsku i informacją o dofinansowaniu zgodnie z zaleceniami ze strony internetowej, długość prezentacji po 5 sekund każda, widz może zastosować przycisk pause (k) na YouTube aby na spokojnie przeczytać wszystkie informacje; zbyt długa prezentacja tablic informacyjnych może odstraszać widzów. Informacja o źródle dofinansowania będzie też zawarta w opisie filmu na YouTube oraz w ALCIE (ALT – opis materiału przygotowany pod optymalizacje wyszukiwarek, czyli SEO)

Numer i tytuł odcinka …………………..
Część merytoryczna w sumie od 5 do 10 minut
Wstęp lektorski- pisany indywidulanie do każdego odcinka przez osobę prowadzącą. Czas trwania wstępu lektorskiego 20-30 sekund
Wystąpinie osoby prowadzącej +-4m30s-9m40s
W skład części merytorycznej mogą wchodzić też wstawki z wykorzystaniem lektora np. do objaśnienia definicji użytych przez osoby prowadzące oraz tzw przebitki.
Plansze końcowe zadanie pn „EkoKapitał czyli bioróżnorodność wokół nas” zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Szczecinie, odpowiedzialność za treść ponosi wyłącznie Fundacja Regnum vegetabile, z logotypem WFOŚiGW w Szczecinie; zadanie pn „EkoKapitał czyli bioróżnorodność wokół nas” z logotypem WFOŚiGW w Gdańsku, odpowiedzialność za treść ponosi wyłącznie Fundacja Regnum vegetabile i informacją o dofinansowaniu zgodnie z zaleceniami ze strony internetowej
Wyprodukowano przez ……. na zlecenie Fundacji Regnum vegetabile długość prezentacji po 5 sekund każda, widz może zastosować przycisk pause (k) na YouTube aby na spokojnie przeczytać wszystkie informacje; zbyt długa prezentacja tablic informacyjnych może odstraszać widzów.

Filmy są kluczowe dla osiągnięcia efektu ekologicznego i Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby były opublikowane najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia zdjęć.

Pomocny w wycenie tej części projektu jest Storyboard – https://obniegoszcz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/Storybord-odcinki-nagrywane-w-Ogrodzie-Botanicznym-w-Niegoszczy.pdf

Blok B
Część B1 dotyczy usług technicznych w prowadzeniu warsztatów przez edukatorów. Oferty mogą składać istniejące lub będące w organizacji przedsiębiorstwa. Okres realizacji marzec-padziernik 2022r.
Część B2 dotyczy dostawy materiałów niezbędnych do realizacji warsztatów. Oferty mogą składać wyłącznie istniejące przedsiębiorstwa. Okres realizacji luty-kwiecień 2022r.

Blok C
Dotyczy dostawy materiałów promocyjnych i informacyjnych niezbędnych do realizacji zadania. Okres realizacji marzec-kwiecień 2022r.
Część C1 …..
Część Cn ….. opisane w danym przedmiarze

Na podstawie zamieszczonego w zapytaniu pod linkiem  https://obniegoszcz.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/EkoKapitał-przedmiar-Ogród-Botaniczny-w-Niegoszczy-1.pdf przedmiaru Oferent szacuje koszty realizacji zadania lub dostawy materiałów i określa należny podatek VAT na własną odpowiedzialność zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym.

Oferty należy przesyłać na e-mail info@obniegoszcz.edu.pl lub w wersji papierowej na adres Ogród Botaniczny w Niegoszczy, Niegoszcz 25A 76-032 Mielno z dopiskiem na kopercie „zapytanie ofertowe nr 12/OB/2021r z dnia 29 grudnia 2021r.”  do godziny 23:59 w dniu 12-01-2022r.

Zapytanie ofertowe nr 12/OB/2021r z dnia 29 grudnia 2021r. na świadczenie usług i dostawę materiałów niezbędnych do realizacji zadania pt: EkoKapitał czyli bioróżnorodność wokół nas

nowy termin składania ofert do 23:59 w dniu 14-01-2022 roku

 

Oferta powinna zawierać: nazwę Oferenta, datę sporządzenia oferty, nazwę zadania EkoKapitał czyli bioróżnorodność wokół nas, określenie że dotyczy Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy w województwie zachodniopomorskim, oznaczenie części której dotyczy w danym bloku (np. A1 – Część A1 dotyczy świadczenia usług związanych z kosztami przygotowania miejsc do produkcji filmów i warsztatów), ceny brutto za daną część.

Z uwagi na realizację projektu ze środków publicznych należy dochować zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w tym celu 10% miejsc i warsztatów będzie dedykowanych tej grupie odbiorców. Ponadto filmy muszą mieć napisy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Warunki umowy

Umowa/y na realizację usług, dostawy materiałów mają charakter ryczałtowy.

Przedmiar oraz oferta będą stanowić załączniki do umowy.

Wykonawca przeniesie wszelkie prawa autorskie za wytworzone materiały audiowizualne na Fundację Regnum vegetabile, przy czym w przypadku chęci publikacji ich przez Wykonawcę w telewizji publicznej Fundacja Regnum vegetabile dopuszcza taką sytuację.

Wykonawca przekaże Fundacji wyprodukowane materiały w formie elektronicznej na stosownym nośniku danych wraz z ostatnią fakturą.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za bezpieczeństwo osób związanych z produkcją a w szczególności za prace w plenerze.

Wykonawca ze swojej strony zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich niezbędnych do realizacji produkcji materiałów, sprzętu i ekipy specjalistów. Zdjęcia będą kręcone w plenerze.

Wykonawca/Dostawca wyłoniony w wyniku niniejszego zapytania ofertowego zobowiązany jest przedłożyć harmonogram płatności ryczałtowych za usługę/usługi przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przez Fundację do WFOŚiGW w Szczecinie i WFOŚiGW w Gdańsku. Podpisanie umowy z Wykonawcą uzależnione jest od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie oraz WFOŚiGW w Gdańsku o czym Wykonawca zostanie poinformowany.

Termin płatności to 30 dni od daty wykononia usługi lub dostawy materiałów potwierdzonych protokołem na podstawie faktury.

Należności za usługi/dostawy mogą być regulowane maksymalnie w sześciu transzach.

Filmy są kluczowe dla osiągnięcia efektu ekologicznego i Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby były opublikowane najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia zdjęć.

W przypadku opóźnień w realizacji usług lub dostaw Zamawiający będzie obciążać Oferenta karami umownymi w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. Oferent musi też liczyć się z wykonaniem zastępczym na jego koszt i ryzyko.

Pytania kierowane w zapytaniu przez potencjalnych oferentów

Pytanie 1. Czy jest dopuszczalne aby składać oferty w formie wiadomości e-mail poprzez wpisanie wyceny oferty w treść okna do pisania?

Odpowiedź 1. Tak ale należy pamiętać aby podać wszytskie informacje a na końcu podpisać się imieniem i nazwiskiem osoby sporządzającej ofertę.

Oferta powinna zawierać: nazwę Oferenta, datę sporządzenia oferty, nazwę zadania EkoKapitał czyli bioróżnorodność wokół nas, określenie że dotyczy Ogrodu Botanicznego w Niegoszczy w województwie zachodniopomorskim, oznaczenie części której dotyczy w danym bloku (np. A1 – Część A1 dotyczy świadczenia usług związanych z kosztami przygotowania miejsc do produkcji filmów i warsztatów), ceny brutto za daną część.

Wyniki zapytań ofertowych nr 12/OB/2021 i nr 13/OB/2021

W sumie w zapytaniu uczestniczyło 10 oferentów, wszytskie oferty były ważne

Oferenci wg kolejności wpływu ofert 12/OB/2021 zakres 13/082021 zakres
Oferent 1 03-01-2022 11:54 (suma B2.1-8 = 3278,24 zł) 85652,68 A1, B1, B2.1,2,4-8 0,00 nd
Oferent 2 05-01-2022 11:11 i 13:04 412,10 B2.3 412,10 B2.3
Oferent 3 07-01-2022 15:33 i 15:35 30000,00 A2 30000,00 A2
Oferent 4 10-01-2022 13:17 10292,50 B2.9 0,00 nd
Oferent 5 11-01-2022 13:04 10950,00 C1.3 295,00 C1.3
Oferent 6 12-01-2022 10:14 3714,60 C1.1,2 4831,50 C1.1,2,4,5
Oferent 7 12-01-2022 16:49 i 13-01-2022 20:20 0,00 nd 90817,53 A1, B1, B2.1,2,4-12
Oferent 8 12-01-2022 20:15 i 14-01-2022 13:36 0,00 nd 0,00 nd
Oferent 9 13-01-2022 13:06 i 14-01-2022 9:58 0,00 nd 0,00 nd
Oferent 10 14-01-2022 9:44 0,00 nd 0,00 nd
141021,88 126356,13